098.9999.031
0
Trống

Nắp khay GN không lỗ

6 sẩn phẩm.
Nắp khay 1/9 inox 304 5NST19-304 Nắp khay 1/9 inox 304 5NST19-304

Nắp khay 1/9 inox 304 5NST19-304

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Bảo hành 5 năm

Nắp khay 1/6 inox 304 5NST16-304 Nắp khay 1/6 inox 304 5NST16-304

Nắp khay 1/6 inox 304 5NST16-304

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Bảo hành 5 năm

Nắp khay 1/4 inox 304 5NST14-304 Nắp khay 1/4 inox 304 5NST14-304

Nắp khay 1/4 inox 304 5NST14-304

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Bảo hành 5 năm

Nắp khay 1/3 inox 304 5NST13-304 Nắp khay 1/3 inox 304 5NST13-304

Nắp khay 1/3 inox 304 5NST13-304

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Bảo hành 5 năm

Nắp khay 1/2 inox 304 5NST12-304 Nắp khay 1/2 inox 304 5NST12-304

Nắp khay 1/2 inox 304 5NST12-304

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Bảo hành 5 năm

Nắp khay 1/1 inox 304 5NST11-304 Nắp khay 1/1 inox 304 5NST11-304

Nắp khay 1/1 inox 304 5NST11-304

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Bảo hành 5 năm