0
Trống

Nắp khay GN có lỗ

7 sẩn phẩm.
Nắp khay 2/3 có lỗ inox 304 5NST23-304L Nắp khay 2/3 có lỗ inox 304 5NST23-304L

Nắp khay 2/3 có lỗ inox 304 5NST23-304L

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Bảo hành 5 năm

Nắp khay 1/9 có lỗ inox 304 5NST19-304L Nắp khay 1/9 có lỗ inox 304 5NST19-304L

Nắp khay 1/9 có lỗ inox 304 5NST19-304L

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Bảo hành 5 năm

Nắp khay 1/6 có lỗ inox 304 5NST16-304L Nắp khay 1/6 có lỗ inox 304 5NST16-304L

Nắp khay 1/6 có lỗ inox 304 5NST16-304L

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Bảo hành 5 năm

Nắp khay 1/4 có lỗ inox 304 5NST14-304L Nắp khay 1/4 có lỗ inox 304 5NST14-304L

Nắp khay 1/4 có lỗ inox 304 5NST14-304L

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Bảo hành 5 năm

Nắp khay 1/3 có lỗ inox 304 5NST13-304L Nắp khay 1/3 có lỗ inox 304 5NST13-304L

Nắp khay 1/3 có lỗ inox 304 5NST13-304L

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Bảo hành 5 năm

Nắp khay 1/2 có lỗ inox 304 5NST12-304L Nắp khay 1/2 có lỗ inox 304 5NST12-304L

Nắp khay 1/2 có lỗ inox 304 5NST12-304L

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Bảo hành 5 năm

Nắp khay 1/1 có lỗ inox 304 5NST11-304L Nắp khay 1/1 có lỗ inox 304 5NST11-304L

Nắp khay 1/1 có lỗ inox 304 5NST11-304L

Liên hệ

Được làm bằng thép khổng gỉ SUS 304.
Bảo hành 5 năm